Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.06 %
  • Khác
    76.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 1600000.0 20.0 % 30/06/2014
Nguyễn Lê Phong 1600000.0 20.0 % 30/06/2017
Vũ Hải Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1051496.0 13.144 % 16/12/2016
Nguyễn Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 324380.0 4.055 % 31/12/2016