Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.68 %
  • Khác
    78.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng Sài Gòn 1,600,000 20 % 30/06/2014
Vũ Hải Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị 729,346 9.12 % 31/12/2014