Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.6 %
  • Khác
    78.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 1600000.0 20.0 % 30/06/2014
Vũ Hải Bằng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1051496.0 13.144 % 16/12/2016