Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    99.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 4241160.0 51.001 % 22/06/2016
Đỗ Hữu Nghĩa 900376.0 10.827 % 04/08/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 885376.0 10.647 % 22/06/2016