Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.87 %
  • Khác
    97.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 5148000.0 34.668 % 30/06/2015
Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ 2772897.0 18.673 % 30/06/2015
Mai Thanh Phương 2552000.0 17.186 % 25/04/2017
Nguyễn Thị Huyền Thương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 607603.0 4.092 % 11/08/2017