Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.14 %
  • Khác
    97.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,148,000 34.67 % 30/06/2015
Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ 2,772,897 18.67 % 30/06/2015
Đào Thị Soi Phó Tổng Giám đốc 2,772,800 18.67 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Thu Thảo 665,403 4.48 % 21/12/2015