Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (NAG: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.48 %
  • Khác
    97.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Khả Chủ tịch Hội đồng quản trị 5148000.0 34.668 % 30/06/2015
Công ty TNHH Phát triển Kinh tế Quốc tế Anh Vũ 2772897.0 18.673 % 30/06/2015
Đào Thị Soi Phó Tổng Giám đốc 2772800.0 18.673 % 30/06/2016
Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên Ban Kiểm soát 665403.0 4.481 % 21/12/2015