Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    95.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNCC 1377000.0 51.0 % 31/05/2016
Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - Công ty cổ phần 151000.0 5.593 % 31/05/2016
Tổng Công ty IDICO - CTCP 135000.0 5.0 % 31/05/2016