Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư thế giới bán lẻ 3.8636322E7 11.967 % 22/05/2017
Công ty TNHH Tri Tâm 2.8977262E7 8.975 % 22/05/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.4335036E7 4.44 % 27/11/2017
NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND 1.19525E7 3.702 % 31/12/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.1601498E7 3.593 % 30/07/2017