Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư thế giới bán lẻ 51,515,095 11.63 % 19/11/2018
Công ty TNHH Tri Tâm 38,636,348 8.73 % 19/11/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 19,113,381 4.32 % 19/11/2018
NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND 15,936,666 3.6 % 19/11/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 15,168,664 3.43 % 27/05/2019