Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động (MWG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.02 %
  • Khác
    50.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư thế giới bán lẻ 1.9318161E7 12.553 % 30/06/2015
Công ty TNHH Tri Tâm 1.4488631E7 9.415 % 30/06/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 8231538.0 5.349 % 27/12/2016
Mekong Enterprise Fund II LTD 7000000.0 4.549 % 12/04/2017