Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (MVY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.27 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    76.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngô Văn Hùng Đại diện công bố thông tin 2203265.0 36.906 % 07/12/2016
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 1389481.0 23.275 % 07/12/2016