Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP 2.5E7 25.0 % 28/12/2017
Nguyễn Thành Nhân Thành viên Hội đồng quản trị 2.394575E7 23.946 % 31/03/2018
Phạm Kim Oanh Thành viên Hội đồng quản trị 1.44E7 14.4 % 28/12/2017
Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 1.0E7 10.0 % 18/11/2016
Nguyễn Xuân Thuận 9600000.0 9.6 % 28/12/2017
Nguyễn Quốc Bình Đại diện công bố thông tin 4230250.0 4.23 % 18/11/2016