Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) 7650000.0 51.0 % 08/11/2016
Công ty TNHH Đại Vạn Phú 2650000.0 17.667 % 08/11/2016
Nguyễn Văn Huyền 1116863.0 7.446 % 08/11/2016
Lưu Tuyết Hương 1100000.0 7.333 % 08/11/2016