Công ty cổ phần Dược Medipharco (MTP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Hoàng 1001059.0 15.172 % 28/12/2018
Nguyễn Thị Tú Quỳnh 1000000.0 15.156 % 28/12/2018
Nguyễn Thị Phương Trâm 670773.0 10.166 % 20/07/2018
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 600445.0 9.1 % 20/07/2018
Hoàng Ngọc Hoài Phong Trưởng Ban Kiểm soát 553334.0 8.386 % 20/07/2018
Nguyễn Minh Ngọc Phó Tổng Giám đốc 239128.0 3.624 % 28/12/2018