Công ty Cổ phần dược trung ương Medipharco-Tenamyd (MTP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.03 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    84.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần dược phẩm Tenamyd 903092.0 30.149 % 31/12/2015
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 450345.0 15.035 % 31/12/2015