Công ty cổ phần Dược Medipharco (MTP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Phương Trâm 670773.0 16.795 % 20/07/2018
Vinapharm 600445.0 15.035 % 20/07/2018
Hoàng Ngọc Hoài Phong Trưởng Ban Kiểm soát 553334.0 13.855 % 20/07/2018
Phạm Văn Trương 204662.0 5.125 % 20/07/2018