Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm (MTL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    85.25 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    14.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội 5115000.0 85.25 % 07/01/2016
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 600000.0 10.0 % 07/01/2016