Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.18 %
  • Khác
    61.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 1220992.0 25.502 % 13/01/2016
Nguyễn Thế Thành 776999.0 16.228 % 13/01/2016
America LLC 582424.0 12.164 % 22/06/2017
Nguyễn Hoài Nam 502739.0 10.5 % 13/01/2016
Trần Văn Hùng 313964.0 6.557 % 30/12/2016