Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.06 %
  • Khác
    89.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND thành phố Hà Nội 1,220,992 25.5 % 13/01/2016
Nguyễn Thế Thành 776,999 16.23 % 13/01/2016
Nguyễn Hoài Nam 502,739 10.5 % 13/01/2016
America LLC 426,524 8.91 % 07/10/2016