Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.73 %
  • Khác
    98.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 4,232,895 67.19 % 19/10/2018
Trần Vĩnh Hà 676,600 10.74 % 31/12/2010
Trần Quang Tuyến 585,000 9.29 % 21/09/2010
Cao Thị Như Thủy 327,000 5.19 % 28/02/2018
Vũ Minh Trí 319,000 5.06 % 27/11/2018