Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.73 %
  • Khác
    98.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
AN PHA S.G PETROL J.S CO. 4232895.0 67.189 % 19/10/2018
Trần Vĩnh Hà 676600.0 10.74 % 31/12/2010
Trần Quang Tuyến 585000.0 9.286 % 21/09/2010
Cao Thị Như Thủy 327000.0 5.19 % 28/02/2018
Vũ Minh Trí 319000.0 5.063 % 27/11/2018