Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.92 %
  • Khác
    99.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư IMG 6166590.0 51.388 % 22/03/2017
Trần Vĩnh Hà 676600.0 5.638 % 31/12/2010
Vũ Đại Bách Thành viên Hội đồng quản trị 605000.0 5.042 % 20/01/2017