Công ty Cổ phần MT GAS (MTG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.73 %
  • Khác
    98.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Ngọc Bích Phương 1546200.0 12.885 % 01/09/2017
Hoàng Diệu Linh Thành viên Hội đồng quản trị 1068195.0 8.902 % 10/01/2018
Trần Vĩnh Hà 676600.0 5.638 % 31/12/2010
Trần Quang Tuyến 585000.0 4.875 % 21/09/2010
Tạ Mỹ Bách 579000.0 4.825 % 08/03/2018