Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP (MTA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    97.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    2.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
UBND Tỉnh Hà Tĩnh 1.07215391E8 97.368 % 01/01/2015