Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.59 %
  • Khác
    99.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3068000.0 17.044 % 22/09/2017
Tạ Ngọc Phúc 1839700.0 10.221 % 03/01/2018
Nguyễn Đăng Kiên 921400.0 5.119 % 19/03/2018
Trần Tuấn Anh Đại diện công bố thông tin 790000.0 4.389 % 18/08/2017