Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Dung Thành viên Hội đồng quản trị 1621000.0 9.006 % 01/03/2016
Trần Tuấn Anh Đại diện công bố thông tin 1390000.0 7.722 % 28/02/2017
Trần Hoàng Anh Thành viên Hội đồng quản trị 915000.0 5.083 % 01/03/2016
Ngô Xuân Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 710000.0 3.944 % 01/03/2016