Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.72 %
  • Khác
    98.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3068000.0 17.044 % 22/09/2017
Nguyễn Thanh Tuyên 949900.0 5.277 % 11/10/2018
Trần Tuấn Anh Đại diện công bố thông tin 790000.0 4.389 % 18/08/2017
Nguyễn Đăng Kiên 734000.0 4.078 % 29/05/2018