Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.42 %
  • Khác
    95.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tài nguyên Ma San 6.74713683E8 93.782 % 22/12/2016
Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan 5.2335527E8 72.744 % 10/11/2016