Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.67 %
  • Khác
    70.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Masan Group Corp 2.44921247E8 32.794 % 05/12/2016
Công ty cổ phần Masan 2.44921247E8 32.794 % 05/12/2016
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 9.9817804E7 13.365 % 30/06/2015
BI Private Equity New Markets II K/S 4.0011218E7 5.357 % 15/01/2016
GOVERNMENT OF SINGAPORE 3.790046E7 5.075 % 14/03/2016
Nguyễn Hoàng Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 2.8276823E7 3.786 % 27/06/2016