Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.06 %
  • Khác
    70.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Masan 3.7759587E8 32.88762238183399 % 03/05/2017
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 9.9817804E7 8.693872220943303 % 24/01/2017
Government of Singapore 5.685069E7 4.951547867477221 % 23/01/2017
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 4.2415234E7 3.6942570347210797 % 05/05/2017