Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.86 %
  • Khác
    71.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Masan 3.7759587E8 32.888 % 03/05/2017
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 1.49726706E8 13.041 % 30/06/2017
Government of Singapore 5.685069E7 4.952 % 23/01/2017
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên Hội đồng quản trị 4.2415234E7 3.694 % 05/05/2017