Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.3 %
  • Khác
    69.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Ma San 242,921,247 32.53 % 30/06/2015
Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Hoa Hướng Dương 99,817,804 13.36 % 30/06/2015
BI Private Equity New Markets II K/S 40,011,218 5.36 % 15/01/2016
GOVERNMENT OF SINGAPORE 37,900,460 5.08 % 14/03/2016
Nguyễn Hoàng Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 28,276,823 3.79 % 27/06/2016