Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.62 %
  • Khác
    99.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Khánh Trình Phó Tổng Giám đốc 1,587,500 10.21 % 09/11/2018
Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings 1,560,000 10.03 % 27/11/2018
Cao Hoài Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 808,000 5.2 % 25/10/2018