Công ty cổ phần May Phú Thành (MPT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.43 %
  • Khác
    99.57 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 3460000.0 22.248 % 06/12/2018
Lê Khánh Trình Phó Tổng Giám đốc 1587500.0 10.208 % 09/11/2018
Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings 1560000.0 10.031 % 27/11/2018
Cao Hoài Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 808000.0 5.195 % 25/10/2018