Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.75 %
  • Khác
    95.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chu Thị Bình Phó Tổng Giám đốc 3.495002E7 25.525 % 11/06/2018
Lê Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.1922E7 23.313 % 11/06/2018
Quỹ Đầu tư Việt Nam (VIF) 9236740.0 6.746 % 11/06/2018
CTCP Đầu tư Long Phụng 8177310.0 5.972 % 11/06/2018
Phạm Ngọc Hồng Thu 7956732.0 5.811 % 11/06/2018
Lê Thị Dịu Minh Phó Tổng Giám đốc 6390170.0 4.667 % 13/08/2018
Earls Court Enterprises Limited 5856580.0 4.277 % 11/06/2018