Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MPC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.95 %
  • Khác
    98.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Chu Thị Bình Phó Tổng Giám đốc 3.504324E7 25.309 % 18/09/2018
Lê Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.203481E7 23.136 % 18/09/2018
CTCP Đầu tư Long Phụng 8177310.0 5.906 % 11/06/2018
Phạm Ngọc Hồng Thu 7956732.0 5.746 % 11/06/2018
Lê Thị Dịu Minh Phó Tổng Giám đốc 6494970.0 4.691 % 11/09/2018
Earls Court Enterprises Limited 5856580.0 4.23 % 11/06/2018
Lê Thị Minh Quý 4614370.0 3.333 % 11/09/2018
Lê Thị Minh Ngọc 4614370.0 3.333 % 11/09/2018