Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (MNC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.28 %
  • Khác
    97.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
MaiLinh Corporation 4,434,781 47.79 % 30/06/2015
Hồ Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,174,380 12.66 % 30/06/2015