Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (MLS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    31.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    68.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 2051000.0 51.275 % 31/08/2016
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 1260000.0 31.5 % 31/08/2016