Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Lê Hạnh Vân 2.9122732E7 61.485 % 03/05/2018
MaiLinh Corporation 2.3269726E7 49.128 % 03/01/2017
Hồ Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 5437351.0 11.48 % 31/12/2017