Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.68 %
  • Khác
    96.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Mavin 2858879.0 57.178 % 28/09/2016
Nguyễn Thị Ngọc 650550.0 13.011 % 23/01/2017
Bùi Quang Vương 416200.0 8.324 % 23/01/2017
Đào Mạnh Hiếu 197864.0 3.957 % 30/06/2018