Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.67 %
  • Khác
    98.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Mavin 1,900,000 38 % 27/09/2016
Công ty cổ phần Austfeed Việt Nam 958,879 19.18 % 27/09/2016
Nguyễn Thị Ngọc 350,000 7 % 31/12/2015