Công ty cổ phần Dệt Minh Khai (MKT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ama Fund Holdings (Cayman) Ltd 1,120,000 35 % 02/11/2015
Nguyễn Thanh Mai 673,400 21.04 % 02/11/2015
Nguyễn Thị Thu Hương 399,400 12.48 % 02/11/2015
Trần Hương Vân 300,000 9.38 % 02/11/2015
Phạm Thanh Hào 280,800 8.78 % 02/11/2015
Nguyễn Thị Hạnh Ủy viên Hội đồng quản trị 256,300 8.01 % 02/11/2015
Trương Tư Tấn Ủy viên Hội đồng quản trị 145,300 4.54 % 02/11/2015