Công ty cổ phần Dệt Minh Khai (MKT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội 1120000.0 35.0 % 02/11/2015
Nguyễn Thanh Mai 673400.0 21.044 % 02/11/2015
Nguyễn Thị Thu Hương 399400.0 12.481 % 02/11/2015
Lưu Văn Điều 399400.0 12.481 % 12/04/2017
Trần Hương Vân 300000.0 9.375 % 02/11/2015
Phạm Thanh Hào 280800.0 8.775 % 02/11/2015
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 256300.0 8.009 % 02/11/2015
Trương Tư Tấn Thành viên Hội đồng quản trị 145300.0 4.541 % 02/11/2015