Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.5 %
  • Khác
    84.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Nipro Pharma Corporation 3,557,400 15.49 % 29/05/2017
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 3,528,360 15.36 % 29/05/2017
Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh 2,000,000 8.71 % 29/05/2017
Huỳnh Thị Lan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,496,030 6.51 % 29/05/2017
Phan Thị Lan Hương Phó Tổng Giám đốc 1,111,078 4.84 % 29/05/2017
Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 936,391 4.08 % 23/02/2012