Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.54 %
  • Khác
    81.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Nipro Pharma Corporation 3557400.0 18.317 % 29/05/2017
Vinapharm 3528360.0 18.168 % 29/05/2017
Công ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân An Sinh 2000000.0 10.298 % 29/05/2017
Huỳnh Thị Lan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1496030.0 7.703 % 29/05/2017
Phan Thị Lan Hương Phó Tổng Giám đốc 1111078.0 5.721 % 29/05/2017
FIDECO 936391.0 4.822 % 23/02/2012
Phan Minh Hoàng 596051.0 3.069 % 29/05/2017