Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    17.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    82.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khoáng sản 582553.0 17.084 % 31/12/2013
Vũ Hồng Cương 385000.0 11.291 % 30/06/2015
Vũ Thị Loan 384174.0 11.267 % 30/06/2015
Tăng Nguyên Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 222494.0 6.525 % 04/04/2017
Nguyễn Xuân Tươi 220000.0 6.452 % 31/12/2013
Phạm Hữu Thu 212371.0 6.228 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên Hội đồng quản trị 169290.0 4.965 % 30/06/2015
Tăng Minh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 121596.0 3.566 % 30/06/2015