Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    17.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    82.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tăng Nguyên Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 862371.0 25.291 % 10/01/2019
Tổng Công ty Khoáng sản 582553.0 17.084 % 31/12/2013
Tăng Minh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 318993.0 9.355 % 31/12/2017
Lâm Thị Thanh Hải 239860.0 7.034 % 16/01/2018
Nguyễn Xuân Tươi 220000.0 6.452 % 31/12/2013
Phạm Hữu Thu 212371.0 6.228 % 30/06/2015
Lê Thị Hà 201020.0 5.895 % 17/01/2018
Nguyễn Thị Mai Thành viên Hội đồng quản trị 194600.0 5.707 % 22/01/2018