Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    17.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    82.54 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khoáng sản 582,553 17.08 % 31/12/2013
Vũ Thị Loan 384,174 11.27 % 30/06/2015
Nguyễn Xuân Tươi 220,000 6.45 % 31/12/2013
Phạm Hữu Thu 212,371 6.23 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên Hội đồng quản trị 169,290 4.96 % 30/06/2015
Tăng Nguyên Ngọc Chủ tịch Hội đồng quản trị 163,974 4.81 % 30/06/2015
Tăng Minh Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 121,596 3.57 % 30/06/2015