Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội (MIG: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
MBB 5.8451321E7 69.585 % 13/11/2018
CTCP Hóa dầu Quân đội (MIPEC) 3675000.0 4.375 % 13/11/2018
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 2969295.0 3.535 % 13/11/2018