Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    1.06 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.02 %
  • Khác
    87.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 1,366,025 24.64 % 16/06/2015
CTCP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng 586,900 10.58 % 27/11/2012
Gemadept 472,254 8.52 % 01/10/2011
Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam 342,855 6.18 % 30/06/2015
Lê Thị Thuận 261,435 4.72 % 30/06/2014
Joji Tsukamoto Ủy viên Hội đồng quản trị 237,445 4.28 % 31/12/2015