Công ty Cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    2.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.06 %
  • Khác
    85.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế 1366025.0 68.799 % 16/06/2015
Phạm Khắc Sơn 749372.0 37.742 % 01/10/2011
CTCP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng 586900.0 29.559 % 01/08/2017
Gemadept 472254.0 23.785 % 01/10/2011
Công ty TNHH TOKAI SAND Việt Nam 342855.0 17.268 % 30/06/2015
Nguyễn Thanh Toàn 332730.0 16.758 % 01/10/2011
Joji Tsukamoto Thành viên Hội đồng quản trị 237445.0 11.959 % 31/12/2015
Nguyên Xuân Lư Thành viên Hội đồng quản trị 68202.0 3.435 % 31/12/2015