Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HLA CORP 1529880.0 31.82 % 28/04/2016
Trần Tuấn Minh Đại diện công bố thông tin 825720.0 17.174 % 28/11/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Liên 434009.0 9.027 % 28/04/2016