Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HLA CORP 1,529,880 31.82 % 28/04/2016
Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Liên 434,009 9.03 % 28/04/2016
Lưu Chí Vinh 208,164 4.33 % 28/04/2016
Trần Tuấn Minh Đại diện công bố thông tin 205,200 4.27 % 30/06/2016