Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.77 %
  • Khác
    99.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
HLA CORP 1682868.0 31.821 % 23/06/2017
Trần Tuấn Minh Đại diện công bố thông tin 908292.0 17.174 % 23/06/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Liên 477410.0 9.027 % 23/06/2017