Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.06 %
  • Khác
    97.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SOTRANS 6,946,217 21.22 % 17/10/2016
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1,725,007 5.27 % 17/10/2016
CTCP Chứng khoán IB 1,481,614 4.53 % 17/10/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1,392,528 4.25 % 17/10/2016