Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.73 %
  • Khác
    97.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SOTRANS 7528181.0 22.997 % 25/11/2016
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1725007.0 5.27 % 17/10/2016
CTCP Chứng khoán IB 1481614.0 4.526 % 17/10/2016
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1392528.0 4.254 % 17/10/2016