Công ty Cổ phần MHC (MHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.78 %
  • Khác
    97.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam 8657408.0 22.998 % 29/06/2018
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital - JAMBF 1983758.0 5.27 % 29/06/2018
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 1703856.0 4.526 % 29/06/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1601407.0 4.254 % 29/06/2018