Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần (MGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    31.67 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    68.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt May Việt Nam 2274068.0 31.667 % 27/07/2017
Công ty Cổ phần Chứng khoán phố Wall 1060276.0 14.765 % 25/12/2017
Hoàng Vệ Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1017068.0 14.163 % 30/06/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 429083.0 5.975 % 27/07/2017