Công ty Cổ phần Thép Mê Lin (MEL: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thị Hương Giang Phó Tổng Giám đốc 6750000.0 45.0 % 19/05/2017
Lê Hồng Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1500000.0 10.0 % 19/05/2017
Phạm Quang Đại diện công bố thông tin 818000.0 5.453 % 19/05/2017