Công ty Cổ phần MEINFA (MEF: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.93 %
  • Khác
    93.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Ưng 435201.0 11.589 % 31/12/2014
Hoàng Như Nguyện 316599.0 8.431 % 31/12/2014
Đinh Văn Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 313545.0 8.35 % 11/04/2016
Chen Ji Fu 260265.0 6.931 % 31/12/2014
Phạm Văn Sáu Phó Tổng Giám đốc 235173.0 6.263 % 11/04/2016
Phạm Văn Minh 168918.0 4.498 % 08/05/2017
Trần Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 156585.0 4.17 % 31/12/2014
Nguyễn Tất Trường Thành viên Hội đồng quản trị 130401.0 3.473 % 11/04/2016