Công ty Cổ phần MEINFA (MEF: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.93 %
  • Khác
    93.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Ưng 435,201 11.59 % 31/12/2014
Hoàng Như Nguyện Chủ tịch Hội đồng quản trị 316,599 8.43 % 31/12/2014
Đinh Văn Vinh Ủy viên Hội đồng quản trị 313,546 8.35 % 31/12/2014
Chen Ji Fu 260,265 6.93 % 31/12/2014
Phạm Văn Sáu Phó Tổng Giám đốc 235,174 6.26 % 31/12/2014
Trần Văn Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 156,585 4.17 % 31/12/2014
Nguyễn Tất Trường Ủy viên Hội đồng quản trị 130,402 3.47 % 31/12/2014