Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    42.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.42 %
  • Khác
    49.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 3570000.0 42.735 % 24/01/2017
Yu Jen Chieh 460836.0 5.516 % 21/09/2016