Công ty Cổ phần cơ khí- lắp máy Sông Đà (MEC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.11 %
  • Khác
    45.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Sông Đà 3855600.0 46.155 % 30/06/2017
Yu Jen Chieh 460836.0 5.517 % 21/09/2016