Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.5 %
  • Khác
    99.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 2985150.0 28.912 % 26/06/2018
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Tiến 1672350.0 16.197 % 15/03/2019
Hợp tác xã Phúc Tài 1244640.0 12.055 % 30/11/2017
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 1033197.0 10.007 % 31/12/2012
Võ Văn Lãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 963260.0 9.33 % 22/01/2019
Lê Thị Minh 568050.0 5.502 % 30/06/2017