Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    19.33 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.72 %
  • Khác
    79.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CC1 2104843.0 20.386 % 31/12/2013
Dương Văn Vinh 1620180.0 15.692 % 29/06/2017
Dương Văn Minh 1344580.0 13.023 % 08/09/2016
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 1033197.0 10.007 % 31/12/2012
CIC3-2 1033197.0 10.007 % 14/04/2017
Lê Thị Minh 568050.0 5.502 % 30/06/2017
Nguyễn Lương Quân Chủ tịch Hội đồng quản trị 540007.0 5.23 % 29/09/2016