Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.5 %
  • Khác
    99.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CIC3-2 2985150.0 28.912 % 26/06/2018
Lê Ngọc Đệ 2085180.0 20.196 % 21/06/2018
Dương Văn Vinh 1721270.0 16.671 % 30/11/2017
Dương Văn Minh 1344580.0 13.023 % 08/09/2016
Hợp tác xã Phúc Tài 1244640.0 12.055 % 30/11/2017
Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su 1033197.0 10.007 % 31/12/2012
Võ Văn Lãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 586350.0 5.679 % 30/06/2018
Lê Thị Minh 568050.0 5.502 % 30/06/2017