Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (MDA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV MTĐT Hà Nội 612000.0 51.0 % 01/06/2017
Nguyễn Thị Kim Liên Đại diện công bố thông tin 118900.0 9.908 % 01/06/2017
Đào Đình Đức Phó Tổng Giám đốc 40400.0 3.367 % 01/06/2017
Nguyễn Tiến Đông Thành viên Hội đồng quản trị 39600.0 3.3 % 01/06/2017