Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (MDA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Hà Nội 612000.0 51.0 % 01/06/2017
Nguyễn Thị Kim Liên Đại diện công bố thông tin 118900.0 9.908 % 01/06/2017
Đào Đình Đức Phó Tổng Giám đốc 40400.0 3.367 % 01/06/2017
Nguyễn Tiến Đông Thành viên Hội đồng quản trị 39600.0 3.3 % 01/06/2017