Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (MCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    73.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng Hà Nội 675000.0 27.0 % 23/11/2016
Trần Kim Anh 239475.0 9.579 % 23/11/2016
Lê Quốc Tuấn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 221825.0 8.873 % 23/11/2016
Lê Thu Trang 84175.0 3.367 % 23/11/2016