Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.72 %
  • Khác
    97.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đức Thuần 5,898,160 39.14 % 31/12/2015
Tổng Công ty Rau quả Việt Nam 4,454,555 29.56 % 23/09/2015
Trịnh Hữu Minh Ủy viên Hội đồng quản trị 1,896,231 12.58 % 31/12/2015
Nguyễn Quí Phó Tổng Giám đốc 1,650,948 10.95 % 31/12/2015