Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.74 %
  • Khác
    99.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Duy Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5898160.0 39.184 % 25/07/2016
Tổng Công ty Rau quả Việt Nam 4454555.0 29.593 % 23/09/2015
Trịnh Hữu Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1896231.0 12.597 % 31/12/2015
Nguyễn Quí Phó Tổng Giám đốc 1650948.0 10.968 % 31/12/2015