Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Hữu Minh Thành viên Hội đồng quản trị 1896231.0 12.597 % 31/12/2015
Nguyễn Quí Phó Tổng Giám đốc 1650948.0 10.968 % 31/12/2015
Phạm Bích Ngà 1417000.0 9.414 % 21/05/2018