Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.11 %
  • Khác
    97.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Hồng Thái 610014.0 14.864 % 25/05/2015
Công ty Xây dựng đường thủy 470674.0 11.469 % 31/12/2014
Nguyễn Đình Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 353058.0 8.603 % 02/08/2015
Nguyễn Quốc Tú 222370.0 5.418 % 02/08/2015
Đặng Hoàng Phi Vũ 210000.0 5.117 % 25/05/2015
Công ty TNHH Thiên An 203376.0 4.956 % 30/06/2015