Công ty Cổ phần MCO Việt Nam (MCO: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.91 %
  • Khác
    98.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Hồng Thái 610,014 14.86 % 25/05/2015
Công ty Xây dựng đường thủy 470,674 11.47 % 31/12/2014
Nguyễn Đình Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 353,058 8.6 % 02/08/2015
Nguyễn Quốc Tú 222,370 5.42 % 02/08/2015
Đặng Hoàng Phi Vũ 210,000 5.12 % 25/05/2015
Công ty TNHH Thiên An 203,376 4.96 % 30/06/2015