Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.53 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.69 %
  • Khác
    94.78 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị 8998880.0 17.289 % 30/06/2017
Đỗ Hiệp Hòa 5120235.0 9.837 % 30/06/2014
Đào Thùy Linh 3650140.0 7.013 % 15/11/2017
Nguyễn Văn Dũng 3599997.0 6.916 % 15/11/2017
Trần Như Hoa 2626750.0 5.047 % 30/03/2012
Bùi Văn Mạnh 2622290.0 5.038 % 30/03/2012
Đỗ Quang Vinh 2610310.0 5.015 % 04/05/2011