Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood) (MCF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    60.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.94 %
  • Khác
    31.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Lương thực Miền Nam 4800000.0 60.0 % 08/03/2016
AFC VF Limited 401300.0 5.016 % 28/04/2017