Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (MC3: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP 1785000.0 51.0 % 27/04/2016
Nguyễn Tuấn Vinh Thành viên Hội đồng quản trị 391638.0 11.19 % 27/04/2016
Nguyễn Thị Vân Thư 180000.0 5.143 % 27/04/2016
Nguyễn Cao Khương Thành viên Hội đồng quản trị 117440.0 3.355 % 27/04/2016