Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam (MBG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.07 %
  • Khác
    83.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH AAI Quốc tế 1018000.0 12.725 % 14/07/2016
Peter Eric Dennis 800000.0 10.0 % 28/10/2016
Phạm Huy Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 250000.0 3.125 % 14/07/2016