Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.41 %
  • Khác
    97.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX 4,064,735 26.85 % 26/12/2018
Công ty Cổ phần MHC 1,732,500 11.44 % 30/08/2018
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty cổ phần 538,436 3.56 % 30/08/2018