Tổng công ty May 10 - Công ty Cổ phần (M10: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinatex 6392124.0 33.821 % 20/01/2017
Nguyễn Thị Thanh Huyền Đại diện công bố thông tin 1083500.0 5.733 % 20/11/2017
Vũ Đức Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị 943310.0 4.991 % 20/11/2017
Nguyễn Thiên Lý Phó Tổng Giám đốc 690400.0 3.653 % 20/11/2017