Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.62 %
  • Khác
    31.23 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Marina Viet Pte.Ltd 1.6930986E7 25.209 % 31/03/2017
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 1.62216E7 24.153 % 31/03/2017
Standard Chartered Private Equity (Singapore) Pte.Ltd 5493904.0 8.18 % 31/03/2017
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 3500000.0 5.211 % 30/07/2018
Huỳnh Văn Thòn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2119073.0 3.155 % 31/03/2017