Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.15 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.18 %
  • Khác
    31.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Marina Viet Pte.Ltd 2.0317183E7 25.21 % 08/11/2018
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 1.946592E7 24.153 % 08/11/2018
Standard Chartered Private Equity (Singapore) Pte.Ltd 6592685.0 8.18 % 08/11/2018
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 4200000.0 5.211 % 08/11/2018
Huỳnh Văn Thòn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2542888.0 3.155 % 08/11/2018