Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.42 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.61 %
  • Khác
    72.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1120000.0 24.422 % 31/12/2011
Công ty TNHH TM Nhật Phương 404100.0 8.812 % 24/06/2016
Bùi Quốc Hưng 239400.0 5.22 % 22/05/2014
Lương Quý Thăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 224000.0 4.884 % 20/01/2017
Nguyễn Từ Duẩn Thành viên Hội đồng quản trị 215600.0 4.701 % 20/01/2017