Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.42 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.32 %
  • Khác
    73.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 1,120,000 24.42 % 31/12/2011
Công ty TNHH TM Nhật Phương 404,100 8.81 % 24/06/2016
Bùi Quốc Hưng Ủy viên Hội đồng quản trị 239,400 5.22 % 22/05/2014
Lương Quý Thăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 224,000 4.88 % 30/06/2015
Nguyễn Từ Duẩn 215,600 4.7 % 30/06/2015
AFC VF Limited 207,500 4.52 % 25/11/2014