Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.32 %
  • Khác
    96.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hiệp hội Mía đường Lam Sơn - Thanh Hóa 15,635,190 22.34 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Tích 15,485,489 22.12 % 17/06/2016
CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội 15,485,489 22.12 % 17/06/2016
Sacombank-SBS 2,340,912 3.34 % 06/07/2011