Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.0 %
  • Khác
    95.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 8.586E7 11.448 % 14/11/2017
Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.782356E7 3.71 % 05/12/2017