Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.68 %
  • Khác
    95.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 9.0153E7 11.448 % 27/12/2018
Nguyễn Đình Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.3804736E7 4.293 % 27/12/2018