Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    48.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 2626500.0 51.002 % 03/06/2016
Trần Văn Mão 1126150.0 21.868 % 30/06/2017
Nguyễn Tuấn Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 772500.0 15.001 % 30/06/2017