Công ty Cổ phần Lilama 5 (LO5: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.33 %
  • Khác
    48.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 2626500.0 51.0 % 03/06/2016
Phạm Đình San Thành viên Hội đồng quản trị 844600.0 16.4 % 19/01/2017
Đỗ Thu Ngân 824000.0 16.0 % 03/06/2016
Nguyễn Tuấn Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị 772500.0 15.0 % 19/01/2017