Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.89 %
  • Khác
    40.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam ( Lilama ) 4,788,655 51 % 24/05/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 657,446 7 % 05/09/2016