Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.81 %
  • Khác
    98.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 4788655.0 51.005 % 24/05/2016
Nguyễn Ngọc Đông 788961.0 8.403 % 04/04/2018
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 759810.0 8.093 % 28/09/2017