Công ty Cổ phần Lilama 18 (LM8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.44 %
  • Khác
    89.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty Cổ phần 4788655.0 51.005 % 24/05/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 748774.0 7.975 % 15/03/2017